ms strachotin

Ochrana osobních údajů

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese školy.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

 • Název:Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace
 • Kontaktní poštovní adresa: Osvobození 83, Strachotín 693 01
 • Telefonní čísla: 519 415 716
 • Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Identifikátor datové schránky:u5hxp4d
 • IČ:70979171

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: RNDr. Leoš Vejpustek, tel: +420 725 935 553, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

 • Zákonnost,
 • korektnost,
 • transparentnost
 • Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás získali.
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení doby uložení
 • Integrita a důvěrnost
 • Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
 • Odpovědnost

5. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

Plnění či uzavření smlouvy – Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.

Právní povinnost – Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa.

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. Životní situace občana/žáka, správní řízení, policejní vyšetřování.

Oprávněný zájem – Používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

6. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 3 tohoto dokumentu.

 • Právo na přístup k osobním informacím
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

ms strachotin

Kontakty

Mateřská škola Strachotín,
příspěvková organizace

 • Osvobození 83, 693 01 Strachotín
 • identifikační číslo organizace: 709 79 171
 • kapacita: 25 dětí
 • provozní doba: 6:30 - 16:00

ředitelka

 • Mgr. Michaela Kučerová
 • tel.: +420 519 415 716
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lidé ze školky

O spokojený život Vašich dětí usilují

 • ředitelka Michaela Kučerová
 • učitelka Věra Kratochvílová

O pořádek a čistotu se stará

 • Hana Fialová

Dobroty dětem připravuje

 • Lenka Hudečková